Maatwerk met best practices

Er is geen standaard recept voor het ontwikkelen van relatiemanagement in onderwijsinstellingen. De Ondernemenderwijs methodiek kenmerkt zich door het combineren en aanpassen van best practices toegesneden op de situatie van de onderwijsinstelling.

We werkten onder andere aan opdrachten voor:

files/banner/item_0554/logo_bouw.png
files/banner/item_0554/logo_nvao.png
files/banner/item_0554/logo_hanze.png
files/banner/item_0554/Avans-Hogeschool-logo.png
files/banner/item_0554/logo_davinci.png
files/banner/item_0554/logo_oom.png
files/banner/item_0554/logo_hr.png
files/banner/item_0554/logo_hu.png
files/banner/item_0554/logo_mvo.png
files/banner/item_0554/logo_hvdku.png

Advies introductie

IN BEWERKING

Onze klanten en opdrachten

Hieronder een overzicht van de opdrachten waarin we werk(t)en aan verdere professionalisering van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijf.

Relatiemanagement voor onderwijsteams Windesheim

De Corporate Academy van Windesheim is verantwoordelijk voor het bedienen van de interne scholingsmarkt van Windesheim. In toenemende mate wil Windesheim haar krachten bundelen met de regio en is er behoefte aan scholing op het gebied van relatiemanagement. In 2015 en 2016 is er met het programma Waardevol Windesheim een start gemaakt met het analyseren van de factoren die binnen Windesheim (wel of nog niet volledig) bijdragen aan succesvolle externe samenwerking. Eén van de ontwikkelthema's die uit die analyse naar voren komt is individuele en teamgewijze competentieontwikkeling op het gebied van relatiemanagement. In samenwerking met de Corporate Academy ontwikkelt en verzorgt Ondernemenderwijs incompany trainingen voor Windesheim met als thema 'Relatiemanagement voor onderwijsteams'.

Opdrachtgever: Henriëtte de Groot, teamleider Corporate Academy

Verander- en organisatiecoaching Windesheim

Hogeschool Windesheim stelt in haar strategie drie O's centraal, nadat Onderzoek het afgelopen decennium als pijler naast Onderwijs is toegevoegd en ingebed, is het nu de beurt aan Ondernemerschap. De ambitie van Windesheim voor 2017 – "Een nog sterkere worteling van Windesheim in de regio door het uitbreiden van samenwerkingsverbanden waarmee ook de innovatiekracht van het bedrijfsleven wordt versterkt" onderstreept dit, alsmede de zinsnede uit dezelfde ambitie voor 2017: "versterken van het onderzoek-klimaat … om nog meer van betekenis te zijn voor de regio en het onderwijs". Ondernemenderwijs adviseert het programmanagement over de inrichting van het programma 'Waardevol Windesheim' en heeft een uitvoerende rol in het project 'Professionalisering Relatiemanagement'.

Opdrachtgever: Rob van Lambalgen, programma-directeur

Professionalisering HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap

De HAN heeft een stevige ambitie op het gebied van valoriseren: "Universiteiten en hbo-instellingen moeten hun kennis meer gaan delen met andere partijen ten nutte van de samenleving. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft deze maatschappelijke opdracht voortvarend ter hand genomen" (HAN, 2013, Leren Valoriseren). Onderdeel daarvan is de inrichting van het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap, dat 'makelt en schakelt' tussen de regio en de faculteiten. Het CvVO-team wil die rol voortvarend oppakken en kiest daarom pro-actief voor verdere professionalisering van de individuele en collectieve capaciteiten. Martin Wiersma en Jacco Westerbeek ondersteunden het CvVO daarbij met een drietal trainingsdagen.

Opdrachtgever
Peter de Leeuwerk, directeur a.i. HAN CvVO 

Strategisch relatiemanagement Avans hogeschool


In het kader van de verbinding met het werkveld is de academie voor Bouw & Infra van Avans gestart met het ontwikkelen en organiseren van strategisch relatiemanagement. Dit dient bij te dragen aan de realisatie van het onderzoeksbeleid en de versterking van de positionering van Avans als kennis partner in de regio.
Aan Ondernemenderwijs is gevraagd een adviesrol te vervullen in dit traject en een bijdrage te leveren aan de kennisdeling binnen Avans op het thema strategisch relatiemanagement voor de focusgroep ''Gezien en Herkend Worden''.
 
Opdrachtgever:
Marleen Muskens, senior medewerker bedrijfsvoering
Sandra Rambow, spilfunctionaris focusgroep Gezien & Herkend Worden

Kwartiermaken Hanze Active Ageing Lab

Om te anticiperen op ontwikkelingen in de (para)medische zorg ambieert de Hanzehogeschool Groningen de ontwikkeling van een 'Active Ageing Lab'. In dit Lab werken studenten, docenten, onderzoekers van verschillende academies met (para)medische beroepsbeoefenaren multidisciplinair samen aan onderwijs, onderzoek en innovatie. Aan Ondernemenderwijs is gevraagd om outside-in een schets van het Lab te ontwikkelen met draaglak bij externe en interne belanghebbenden.

Opdrachtgever: Arwin Nimis, dean Academie voor Gezondheidsstudies

Lees meer...

Optimaliseren samenwerking opleiding en leerbedrijf Beveiliging Da Vinci College

Het Da Vinci College geeft de praktijkcomponent van de opleiding Beveiliger onder andere vorm door praktijkopdrachten en stages in een eigen leerbedrijf, dat zorg draagt voor de beveiliging van tien gebouwen van het Da Vinci College. Aan Ondernemenderwijs is gevraagd om de genoemde samenwerking te beoordelen en met relevante verbetervoorstellen te komen.

Opdrachtgever: Ger Reijnders, directeur Facilitair

NVAO panel Bijzonder Keurmerk Ondernemerschap

De NVAO ontwikkelt de pilot bijzonder kenmerk ondernemen in het kader van het stimuleren van ondernemend (hoger) onderwijs. Een bijzonder (kwaliteits)kenmerk wordt in het algemeen aanvullend op de reguliere accreditatie toegekend. Ondernemenderwijs is gevraagd zitting te nemen in panels en een aantal onderwijsinstellingen op hun ondernemerschap te beoordelen. Voor meer informatie over de pilot, zie de site van het NVAO.

Opdrachtgever: ir. S. (Lineke) van Bruggen, Coördinator pilot bijzonder kenmerk ondernemen in het Hoger Onderwijs

Professionalisering relatiemanagement Bouwend Nederland

De samenwerking tussen bouwbedrijven en de onderwijsinstellingen wordt in vijf regio's en op centraal niveau door vijf resp. twee professionals van Bouwend Nederland gefaciliteerd. Bouwend Nederland heeft de ambitie om de samenwerking met het onderwijs te versterken. Een belangrijke succesfactor in deze samenwerking is het vermogen om in termen van win-win te denken en te handelen. Als geen ander moeten intermediairs in staat zijn om vraagstukken vanuit de positie van verschillende partijen te bezien en met voorstellen te komen die voor alle betrokken partners meerwaarde bieden. Samen met Ondernemenderwijs professionaliseren de Beleidsadviseurs Onderwijs Arbeidsmarkt hun werkwijze hieromtrent.

Opdrachtgever: drs. J.A.M.J. (Joba) van den Berg-Jansen, directeur Sociale zaken en Ledenservice

Paramedische opleidingen in dynamische beroepscontext

Ondernemenderwijs ondersteunt een werkgroep bij het academiebreed vergroten van het bewustzijn over de toenemende dynamiek in de beroepscontext van paramedisch professionals, de consequenties voor de beroepsuitoefening en de gevolgen daarvan voor de paramedische opleidingen van de Hanzehogeschool.

Opdrachtgever: Geiske Steendam, dean Academie voor Gezondheidsstudies

Herpositionering Master Fysiotherapie Hanzehogeschool Groningen

Ondernemenderwijs werkt samen met interne én externe stakeholders aan een plan voor een heldere propositie en versterkte positionering van de masteropleiding 'Fysiotherapie / Oefentherapie voor mensen met chronische ziekten'.

Opdrachtgever: Geiske Steendam, dean Academie voor Gezondheidsstudies

Deskundigheidsbevordering Leven Lang Leren Hanzehogeschool Groningen

In het programma Leven Lang Leren stimuleert de Hanzehogeschool de effectieve vraag naar diensten op het terrein van Leven Lang Leren in de regio Noord-Nederland en positioneert zich als hét Leven Lang Leren instituut van het Noorden. Als onderdeel van het programma draagt Ondernemenderwijs bij aan de ontwikkeling van (de visie op) ondernemerschap bij de betrokken onderwijsinstituten.

Opdrachtgever: Zwannie Slagter, programmamanager Leven Lang Leren

Professionalisering studieloopbaan-coaching Hogeschool Rotterdam

De opleiding Communicatie wil de studieloopbaancoaching in jaar 1 t/m 4 verbeteren. Aanleiding hiervoor was ontevredenheid van zowel studenten als docenten over de invulling van het programma. Ondernemenderwijs heeft een bijdrage geleverd aan een nieuw programma met de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling van de student en zijn / haar professionele houding voor de toekomstige loopbaan. Ondernemenderwijs ontwikkelde en verzorgde in dit kader een training 'Coachingsvaardigheden voor studieloopbaanbegeleiders' en een train-the-trainer-workshop 'Passie, talenten en ambities van studenten' voor docenten.

Opdrachtgever: John Beentjes, projectleider Studiesucces

Uitvalpreventie en rendementsverbetering propedeuse Hogeschool Utrecht

De Faculteit Economie en Management verbetert de begeleiding van studenten in de propedeuse om het studierendement te vergroten. Naast veranderingen in processen en instrumenten, vraagt dat ook om veranderingen in gedrag en overtuigingen in de  organisatie. Ondernemenderwijs ondersteunt het projectteam bij het initiëren en uitvoeren van de juiste interventies.

Opdrachtgever: Karin van Grafhorst, projectmanager

Professionalisering Opleidings- & Ontwikkelingsfonds Metaalbewerking

De Stichting Opleiding- en Ontwikkelingsfonds Metaalbewerking (OOM) heeft de taak om opleiding en ontwikkeling van medewerkers en organisaties in de metaalbewerking te stimuleren. Het bestuur van het fonds - bestaande uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers - is positief over de wijze waarop OOM dat doet. OOM heeft zelf de ambitie professioneel verder te willen groeien en heeft Ondernemenderwijs gevraagd het programma TYPISCH OOM te ondersteunen met advies en training.

Opdrachtgever: Frans Bothof, adjunct directeur

Social CRM implementatie Hogeschool voor de Kunsten

De faculteit Economie en Management van de HKU werkt samen met Ondernemenderwijs & Casenine aan de ontwikkeling van een Social CRM oplossing, die enerzijds het samenwerken tussen werkveldrelaties, studenten en docenten faciliteert en anderzijds het complexe en dynamische relatienetwerk rond de faculteit hanteerbaar maakt.

Pilot scholingsconsulent Productschap Margarine, Vetten en Oliën

Het Productschap Margarine, Vetten en Olien (MVO) heeft in het kader van dreigend arbeidstekort in de sector de ambitie om de samenwerking met het onderwijs te versterken. Ondernemenderwijs helpt MVO de brug tussen het bedrijfsleven en onderwijs te slaan op basis van win-win.

Opdrachtgever: Claudia Oomen, unitmanager

Borging externe legitimering De Haagse Hogeschool Technische Informatica

De opleiding Technische Informatica werkt in het onderwijs samen met partijen in de beroepspraktijk. Om deze samenwerking mede in het kader van een lopend accreditatietraject structureel, duurzaam en kwalitatief te borgen werken Ondernemenderwijs adviseurs aan een korte en lange termijn actieplan.

Dit actieplan in wording wordt samen met betrokken docenten en opleidingsmanagers geformuleerd en geëffectueerd. Deze werkwijze leidt niet alleen tot kwaliteit, maar ook tot draagvlak en enthousiasme bij de intern betrokkenen én bij externe stakeholders. Op 16 september 2008 werkten bedrijven, studenten en docenten in een Ondernemenderwijs WIN-WIN-WIN-WORKSHOP aan nieuwe samenwerkingskansen.

Opdrachtgever: Gert de Ruiter, directeur Academie voor ICT en Media, De Haagse Hogeschool.

Borging externe samenwerking Academie voor Techniek en Management Avans

De Academie voor Techniek en Management (ATM) heeft een groot aantal convenanten gesloten met de beroepspraktijk. Vanuit deze convenanten is een aantal acties ondernomen om samen te werken aan onderwijs (ontwikkeling en uitvoering) en professionalisering. Nu is het zaak om de samenwerking te verbreden en te verdiepen binnen de academie. Daarin spelen docenten een belangrijke, nieuwe rol. Samen met een Ondernemenderwijs coach ontwikkelt de ATM een traject dat de docenten in staat stelt om de AIDA stappen te doorlopen. AIDA staat voor Attention - Interest - Desire - Action en is gebaseerd op de motivatietheorie van Keller. De ATM ontwikkelt met deze stappen de wil en het vermogen om de samenwerking te laten slagen en van woorden daden te maken.

Opdrachtgever

Han van Osch, projectmanager Academie voor Techniek en Management Avans Hogescholen.

Outside-in ontwikkeling toekomstplan Academie voor Gezondheidsstudies Hanzehogeschool Groningen

In 2004 werd de Academie voor Gezonsdheidsstudies opgericht als uitkomst van een fusie van opleidingen. Na vier eerste jaren van aan elkaar wennen en naar elkaar toe groeien, kiest de Academie nu voor het samen, bottom-up ontwikkelen van een strategisch toekomstplan. In dit toekomstplan staat meer dan ooit de interne én externe samenwerking centraal. Dat blijkt niet alleen uit de inhoud van het toekomstplan, maar bleek al bij de totstandkoming ervan. Onder begeleiding van een Ondernemenderwijs procesmanager werkte een kernteam van docenten en ondersteunend personeel aan het outside-in én bottom-up verzamelen van ingrediënten voor de gezamenlijke toekomst van de opleidingen Fysiotherapie, Voeding & Diëtiek, Mondzorgkunde, Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken, Management in de Zorg, Logopedie en Master Physician Assistent. Een samenvatting van het resultaat vindt u hier .

Opdrachtgever: Geiske Steendam, Dean Academie voor Gezondheidsstudies, Hanzehogeschool Groningen.

Intensivering samenwerking met werkveld ALO Hogeschool van Amsterdam

De Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) werkt goed en frequent samen met de stagebegeleiders in het werkveld, vooral werkzaam in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. De ALO kiest er voor om deze goede samenwerking verder te ontwikkelen.

Op de stagedocentendag van 21 april 2009 werden de externe stagebegeleiders, studenten en ALO-docenten in een win-win-win workshop in de gelegenheid gesteld om alle mogelijkheden voor succesvolle samenwerking te verkennen. Met de aanpak en met de uitkomsten van 21 april werkt de ALO nu aan de keuze voor de meest kansrijke nieuwe samenwerkingsvormen.

Opdrachtgever

Jeroen Laan coördinator stagedocenten ALO, Hogeschool van Amsterdam.

Outside-in organisatieontwikkeling School of Social Work Hanzehogeschool Groningen

De nieuwe BaMa-structuur was in 2003 voor de Hanzehogeschool aanleiding om na te gaan in hoeverre de gescheiden opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening beter en meer geïntegreerd zouden kunnen samenwerken. De Ondernemenderwijs aanpak heeft aan de interne discussie tussen curriculumcommissies twee externe hefbomen toegevoegd: die van de stakeholder student en die van de stakeholder beroepspraktijk. Door deze van buiten-naar-binnen aanpak te hanteren kreeg de fusie van de opleidingen een andere, gelegitimeerde en daarmee beter geaccepteerde uitkomst.

Opdrachtgever: Geiske Steendam, Dean Academie voor Gezondheidsstudies (toenmalig faculteitsdirecteur Gamma), Hanzehogeschool Groningen.

Doorlichting strategieplannen Hanzehogeschool Groningen op ondernemerschap

In 2004 heeft de Hanzehogeschool nieuwe organisatorische eenheden en directietems ingericht. In de strategische koers werd meer dan voorheen de aandacht gericht op samenwerking met de beroepspraktijk en kenniscirculatie. Een aantal directieteams heeft haar strategische plannen met gebruikmaking van de Ondernemenderwijs methodieken doorgelicht op het onderwerp 'ondernemerschap'. Plannen werden op basis van een levendige discussie over het gewenste ambitieniveau voor ondernemerschap aangescherpt.

Opdrachtgever: Peta de Vries, senior adviseur P&O, Hanzehogeschool Groningen.

Masterplan externe verankering informaticaonderwijs De Haagse Hogeschool

Nieuwe positionering van een vijftal informaticaopleidingen aan De Haagse Hogeschool was voor het management van de Academie van ICT & Media aanleiding om de samenwerking met de beroepspraktijk sterk te intensiveren. Visie en ambitie op deze extern gerichte samenwerking zijn vastgelegd in een meerjarig 'Masterplan externe verankering informaticaonderwijs'. Sinds 2005 werkt de academie systematisch aan de stappen uit dit masterplan. De accreditatiecommissie sprak haar lof uit over de gerichte activiteiten.

Opdrachtgever: Gert de Ruiter, directeur Academie voor ICT en Media, De Haagse Hogeschool.

Strategie relatiemanagement De Haagse Hogeschool

Samenwerking met het beroepenveld is een belangrijk pijler onder het lange termijn beleid van de Haagse hogeschool. Betrokken adviseurs faciliteerden visie- en planvorming om het relatiemanagement de juiste organisatorische invulling te geven. Cultuur en gedragsontwikkeling maakt een belangrijk deel uit van dit plan.

Opdrachtgever: Martin Wiersma, directeur Academie Masters & Professional Courses, De Haagse Hogeschool.

Beleidsnotitie Internationalisering De Haagse Hogeschool Academie Accounting & Financial Management

De academie heeft de ambitie om meer accent te leggen op internationalisering. Om de opleidingsteams van Bedrijfseconomie en Accounting te faciliteren bij het vormgeven van het internationaliseringsproces is er op academieniveau een SWOT uitgevoerd. Het resultaat van deze SWOT is een lijst van internationaliseringsopties verdeeld in vier categoriën: lage investering - lage impact, hoge investering - lage impact, hoge investering - hoge impact en lage investering - hoge impact. Met de beleidsnotitie kunnen de beide teams kiezen uit de geformuleerde opties en nieuwe opties vormgeven die nog beter bijdragen aan de internationaliseringdoelstellingen van De Haagse Hogeschool. In de notitie wordt onder andere gebruik gemaakt van de inzichten die zijn gegenereerd op het seminar Grenzeloze samenwerking dat Ondernemenderwijs 6 oktober 2009 organiseerde.

Opdrachtgever: Ulli Daurer, directeur Academie voor Accounting & Financial Management, De Haagse Hogeschool.

Visie, draagvlak en businessplan leerwerkbedrijf Hogeschool Rotterdam

Een van de strategische pijlers onder de onderwijsontwikkeling bij Hogeschool Rotterdam heeft de naam: Outside In - Inside Out (OIIO). Doel van deze pijler is kenniscirculatie tussen beroepspraktijk, onderwijs en toegepast onderzoek te ontwikkelen en onderhouden. Het opleidingencluster Financieel Management heeft als een van de eerste de OIIO handschoen opgepakt. Met de Ondernemenderwijs AIDA-workshops werd een algemene visie samen met alle 60 docenten geconcretiseerd naar concrete doelstellingen. Dit op zodanige wijze dat scepsis omsloeg in enthousiasme.

Dit enthousiasme kreeg zijn beslag in een werkgroep van docenten die voor het leerwerkbedrijf een businessplan ontwikkelden. Parallel aan de ontwikkeling van dit businessplan werd het leerwerkbedrijf direct al geoperationaliseerd en werkendeweg verbeterd.

Opdrachtgever: Wijnand van den Brink, directeur cluster Financieel Management, Hogeschool Rotterdam.

Organisatieontwikkeling accountmanagement cluster ICT Hogeschool Rotterdam

De informaticaopleidingen van Hogeschool Rotterdam (RIVIO) hebben de ambitie om in de Rotterdamse regio de partner van bedrijven te zijn voor het opleiden voor de beroepspraktijk. Tevens verzorgt RIVIO praktijkgericht onderwijs in samenwerking met bedrijven en instellingen voor studenten. Met de Ondernemenderwijs visie en methodiek is het accountmanagement ontwikkeld en ingevoerd om praktijkopdrachten te verwerven en samenwerking met het bedrijfsleven aan te gaan. De betrokken adviseurs zijn ingezet voor training van accountmanagers, begeleiding van beleidsontwikkeling, invoering van processen en coaching.

Opdrachtgever: Hans van der Moolen, directeur cluster ICT, Hogeschool Rotterdam.